Anna Wołczkiewicz

Prezes Zarządu, Doradca Restrukturyzacyjny

Doradca Restrukturyzacyjny (numer licencji 1266)
Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Absolwentka Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie.

Spe­­­cja­­­li­­­zu­­­je się w re­­­stru­­k­tu­­­ry­­­za­­­cji za­­­dłu­­­że­­­nia za­­­gro­­­żo­­­nych podmio­­­tów go­­­spo­­­da­­r­czych, ochro­­­nie praw wie­­­rzy­­­cie­­­li, prawie upadłościowym oraz sporach sądowych.

Posiada doświadczenie w praktycznym stosowaniu prawa procesowego, nabyte w trakcie odbywania aplikacji ogólnej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, podczas praktyki w sądach, a także w ramach reprezentowania Klientów jako profesjonalny pełnomocnik.

Doświadczenie Anny Wołczkiewicz obejmuje:

  • do­radz­two w to­ku po­stę­po­wań upa­dło­ścio­wych oraz re­struk­tu­ry­za­cyj­nych, w tym emitentów obligacji korporacyjnych,
  • do­radz­twa praw­ne ­z za­kre­su po­stę­po­wań eg­ze­ku­cyj­nych i za­bez­pie­cza­ją­cych,
  • wspar­cie człon­ków za­rzą­du w po­stę­po­wa­niach z za­kre­su prze­nie­sie­nia od­po­wie­dzial­no­ści za zo­bo­wią­za­nia spół­ki, w tym w postępowaniu przed Urzędem Skarbowym lub Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
  • prowadzenie ne­go­cja­cji z syn­dy­ka­mi, nad­zor­ca­mi są­do­wy­mi, za­rząd­ca­mi ma­sy upa­dło­ści w to­ku po­stę­po­wań restrukturyzacyjnych oraz upa­dło­ścio­wych,
  • prowadzenie negocjacji z bankami, emitentami obligacji korporacyjnych, inwestorami,
  • obsługę prawną emisji dłużnych papierów wartościowych,
  • przeprowadzanie szkoleń z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego oraz zabezpieczeń emisji obligacji,
    reprezentację wierzycieli w toku postępowań o ogłoszenie upadłości dłużników.

Zespół