Jednym z kluczowych elementów przesądzającym o sukcesie lub porażce restrukturyzacji jest określenie propozycji układowych.

Co do zasady propozycje układowe są przygotowywane przez dłużnika, jednakże ustawa dopuszcza również możliwość ich złożenia przez:

  1. wierzycieli posiadających więcej niż 30 proc. wierzytelności
  2. radę wierzycieli
  3. nadzorcę sadowego lub zarządcę.

Czym są propozycje układowe – niczym innym niż sposobami, jakimi dłużnik dokona restrukturyzacji zobowiązań czyli, w jaki sposób dłużnik zamierza spłacić wierzycieli i
odzyskać płynność finansową przedsiębiorstwa.

Ustawodawca wskazuje następujące rodzaje propozycji układowych:

1. odroczenie terminu wykonania;
2. rozłożenie spłaty na raty;
3. zmniejszenie wysokości zadłużenia;
4. konwersja wierzytelności na udziały lub akcje;
5. zmiana, zamiana lub uchylenie prawa zabezpieczającego określoną wierzytelność.

Warto pamiętać, że są to jedynie propozycje, ustawodawca bowiem dopuszcza każdy sposób restrukturyzacji, który nie sprzeciwia się obowiązującym przepisom i może
zostać zaproponowany wierzycielom.

Ciężko jest wskazać skuteczne rozwiązanie dla każdego dłużnika. Każda restrukturyzacja powinna być indywidualnie oceniana w kontekście prowadzonej przez dłużnika działalności, jego możliwości finansowych, struktury, jak również planów działalności na kolejne okresy funkcjonowania przedsiębiorstwa. Tym bardziej więc warto współpracować z doradcą restrukturyzacyjnym, który dokona nie tylko analizy przedsiębiorstwa: jego struktury zadłużenia, ale także będzie w stanie doradzić dłużnikowi przedstawienie takich propozycji, które zostaną przyjęte zarówno przez wierzycieli oraz sąd, jak też pozwolą dłużnikowi dokonać skutecznej restrukturyzacji długu i w perspektywie czasu odzyskać płynność finansową.

Chcesz wiedzieć więcej – zapraszamy do współpracy .