Dla firm

niewypłacalnych i zagrożonych niewypłacalnością

AUDYT PRZEDWDROŻENIOWY - przeprowadzenie wstępnego badania co do wyboru właściwego postępowania restrukturyzacyjnego lub innych form pomocy firmie w kryzysie, opracowanie właściwej strategii w tym zakresie, kompleksowa diagnostyka przedwdrożeniowa;

OCHRONA MAJĄTKU PRZED OTWARCIEM POSTĘPOWANIA - pomoc prawna co do ochrony majątku przedsiębiorstwa w fazie przed otwarciem postępowania;

PRZYGOTOWANIE PISM INICJUJĄCYCH POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE - przygotowanie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, planu restrukturyzacyjnego, propozycji układowych;

PRZYGOTOWANIE PISM INICJUJĄCYCH POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE I REPREZENTACJA PRZEDSIĘBIORCÓW W TOKU POSTĘPOWANIA O JEGO OTWARCIE – przygotowanie wniosku o otwarcie postępowania upadłościowego, reprezentacja przedsiębiorcy w kontakcie z Tymczasowym Nadzorcą Sądowym, reprezentacja w toku rozprawy w przedmiocie otwarcia postępowania upadłościowego;

PROWADZENIE NEGOCJACJI Z WIERZYCIELAMI - przeprowadzenie negocjacji z wierzycielami, w tym bankami i organami podatkowymi i instytucjami publicznymi mającymi na celu przyjęcie układu, doradztwo przy właściwym podzieleniu wierzycieli na poszczególne grupy;

SZKOLENIE DOTYCZĄCE KOMUNIKACJI W KRYZYSIE, W TYM OBOWIĄZKI RAPORTOWE SPÓŁEK PUBLICZNYCH - doradztwo w zakresie właściwego sposobu komunikacji kryzysowej, w tym również dla spółek publicznych o okresie poprzedzającym otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego;

DORADZTWO FINANSOWE, w tym wsparcie w zakresie prób uzyskania dodatkowego finansowania;

ZARZĄDCA, NADZORCA pełnienie funkcji Zarządcy lub Nadzorcy Sądowego lub Nadzorcy Układu w przypadkach określonych przez praw przez licencjonowanego doradcę restrukturyzacyjnego;

BIEŻĄCE DORADZTWO W TOKU POSTĘPOWANIA RESTRUKTURYZACYJNEGO – przygotowywanie pism procesowych, w tym zażaleń, analiza akt postępowania restrukturyzacyjnego, kontrola nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem postępowania;

BOGATE DOŚWIADCZENIE W ZAKRESIE ZAGADNIEŃ DOTYCZĄCYCH KRYZYSU EMITENTÓW OBLIGACJI – negocjacje z Obligatariuszami, komunikacja z Administratorem Zabezpieczeń oraz Domami Maklerskimi, układy częściowe dotyczące wyłączenie roszczeń dotyczących obligacji zabezpieczonych rzeczowo