PZU – postępowanie o zatwierdzenie układu polega na zawarciu układu w wyniku zbierania głosów wierzycieli przez dłużnika. Rola sądu ograniczona do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia układu.

Postępowanie PZU przeprowadza dłużnik przy udziale doradcy restrukturyzacyjnego. Wobec czego etapem rozpoczynającym cały proces jest zawarcie umowy z doradcą restrukturyzacyjnym. Doradca restrukturyzacyjny nie tylko zabezpiecza zgodność z prawem przebiegu PZU, ale również wspiera dłużnika na wszystkich etapach postępowania.

Przebieg PZU

Etap przed sądowy

  1. zwarcie umowy o pełnienie funkcji nadzorcy układu z wybranym przez dłużnika doradcą restrukturyzacyjnym;
  2. ustalenie dnia układowego;
  3. dokonanie obwieszczenia w krajowym rejestrze zadłużonych (KRZ) ws. ustalenia dnia układowego;
  4. opracowanie propozycji układowych oraz przedstawienie ich wierzycielom;
  5. głosowanie nad układem przez wierzycieli

Etap sądowy

  1. rozpoznanie wniosku o zatwierdzenie układu przez sąd;
  2. wydanie postanowienia o zatwierdzeniu układu lub o odmowie zatwierdzenia układu

Ważne!

W związku z wejściem w życie przepisów dotyczących krajowego rejestru zadłużonych całość postępowania, zarówno cześć przedsądowa jak i sądowa, odbywa się za pośrednictwem systemu KRZ. Istotne jest więc aby zarówno dłużnik, jak i wierzyciele posiadali konto w systemie.

Jak założyć konto: https://krz-info-prod.apps.ocp.prod.ms.gov.pl/ext/

Najważniejszym punktem PZU jest zawarcie, a następnie zatwierdzenie układu przez sąd. Kolejnym istotnym elementem jest realizacja układu przed dłużnika. Ważne jest więc aby propozycje układowe były realne do wykonania przez dłużnika.

PZU jest bez wątpienia najmniej sformalizowanym postępowaniem spośród wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych, przez co stanowi bardzo atrakcyjne rozwiązanie dla przedsiębiorców z problemami finansowymi.

Chcesz wiedzieć więcej – zapraszamy do współpracy .