Jak wynika z naszej dotychczasowej praktyki wielu naszych Klientów ma nieuregulowane zobowiązania podatkowe wobec Urzędu Skarbowego. Istnieje do tego przekonanie (nawet wśród prawników) wynikające jeszcze ze starego stanu prawnego,  że zaległości podatkowe korzystają ze specjalnych przywilejów i nie mogą zostać zredukowane czy umorzone. Czy rzeczywiście tak jest?

Zaległości podatkowe w postępowaniu restrukturyzacyjnym co do zasady nie korzystają z uprzywilejowania

Powyższe oznacza, że zobowiązania wobec fiskusa mogą być restrukturyzowane na takich samych zasadach jak zaległości wobec innych wierzycieli. Innymi słowy – w ramach dostępnych sposób restrukturyzacji – możliwe jest nie tylko rozłożenie należności na raty czy odroczenie terminu jej płatności, ale również częściowe umorzenie zobowiązania publicznoprawnego. Postanowienia układu mogą być negocjowane z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego na takich samych zasadach jak z innymi wierzycielami.

Czy częściowe umorzenie zobowiązań wobec Fiskusa jest zawsze możliwe?

W pewnych sytuacjach restrukturyzacja zobowiązań publicznoprawnych może stanowić pomoc publiczną – w takich wypadku dostępnym dla dłużnika sposobem restrukturyzacji jest wyłącznie rozłożenie płatności na raty lub odroczenie jej terminu. Umorzenie takich zobowiązań choćby w części stanowi niedozwoloną pomoc publiczną. Ocena co stanowi pomoc publiczną musi być poprzedzona tzw. testem prywatnego wierzyciela lub inwestora, którą powinien przeprowadzić licencjonowany doradca restrukturyzacyjny.

Zupełnie inne zasady restrukturyzacji dotyczą zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli chcesz dowiedzieć się o różnych sposobach restrukturyzacji swoich zobowiązań, w tym wobec fiskusa i uzyskać pomoc prawną, napisz na: anna.wolczkiewicz@kwlaw.pl