Ustawa o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne  (dalej: „Ustawa”) wchodzi w życie już 7 lutego 2019 r.– według ekspertów stanowi ona odpowiedź na tendencję do zwiększania się kwot długów mieszkańców wsi. Jeżeli zadajesz sobie pytanie – jak wyjść z długów, jak uratować swoje gospodarstwo? – koniecznie czytaj dalej.

Prawo upadłościowe, restrukturyzacyjne a nowa regulacja

Ustawą nie zostaną objęci rolnicy, wobec których toczy się postępowanie restrukturyzacyjne ani osoby prowadzące gospodarstwo rolne w likwidacji lub upadłości. Rolnik z długami (niewypłacalny lub zagrożony niewypłacalnością) powinien w pierwszej kolejności omówić z doradcą restrukturyzacyjnym możliwość skorzystania z procedur przewidzianych w ustawach prawo restrukturyzacyjne oraz prawo upadłościowe. Jeżeli nie spełnia przesłanek do objęcia tymi procedurami, nie ma szans na zgodę wierzycieli na przyjęcie układu, struktura zobowiązań wskazuje na niecelowość prowadzenie danego postępowania albo wystarczająca będzie pomoc przewidziana w Ustawie, należy rozważyć możliwości skorzystania z dobrodziejstw Ustawy.

Na czym polega pomoc rolnikom przewidziana Ustawą?

Ustawa wprowadza możliwość restrukturyzacji zadłużenia w postaci:

  • udzielenia przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dalej: ARiMR) dopłat do oprocentowania udzielonych przez banki kredytów restrukturyzacyjnych;
  • udzielenia przez ARiMR pożyczek na korzystnych dla rolników warunkach;
  • udzielenia przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (dalej: „KOWR”) gwarancji spłaty zaciągniętego w banku kredytu restrukturyzacyjnego;
  • przejęcia długu przez KOWR w zamian za przeniesienie własności całości lub części nieruchomości rolnej zadłużonego podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Szczegółowe rozwiązania w tym zakresie przewiduje Ustawa. Aby rolnik mógł skorzystać z kredytu, pożyczki oraz gwarancji będzie musiał przedstawić plan restrukturyzacji gospodarstwa. Plan powinien być zatwierdzony przez wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego. Jak wynika z uzasadnienia ustawy – plan restrukturyzacji gospodarstwa jest jednym z najważniejszych dokumentów, które należy przedstawić, aby móc skorzystać z pomocy.

Kto może się ubiegać o pomoc?

Podmioty, które będą mogły skorzystać z dodatkowych sposobów restrukturyzacji zostały wprost wskazane w art. 1 ust. 2 Ustawy. Są to przede wszystkim małe, średnie i duże przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów unijnych. Restrukturyzacją zostaną objęte długi pieniężne, które obejmują kapitał, odsetki i inne opłaty związane z obsługą zadłużenia.

Więcej informacji:

Więcej informacji udzieli Państwu licencjonowany doradca restrukturyzacyjny: anna.wolczkiewicz@kwlaw.pl. Pomoc profesjonalisty jest przydatna zwłaszcza przy przygotowaniu planu restrukturyzacji gospodarstwa.